Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

435/07 - przetarg nieograniczony na:

Udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 2.500.000 PLN na okres 8 lat z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy budynków mieszkalnych Nr 3 i 4 na O/M „Nowe Tarpno” w Grudziądzu.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 30.06.2007 - 30.06.2015

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium: 10.000,00 PLN (słownie dziesięć tysięcy zł)

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 4 w godz. od 8:00 do 13:00 do dnia 6.05.2007.

Specyfikacja została umieszczona na stronie internetowej: www.mpgn.grudziadz.com.pl

Oferty należy składać do dnia 7.05.2007 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (wejście nr 1).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.05.2007 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w świetlicy ( wejście nr 7).

Kryterium oceny ofert:

Cena (wartość) brutto - 100 %

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 2.500.000 PLN na okres 8 lat z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy budynków mieszkalnych Nr 3 i 4 na O/M „Nowe Tarpno” w Grudziądzu.

Warunki zmówienia:
- rodzaj kredytu – inwestycyjny,


- wysokość kredytu – 2.500.000 PLN,


- przewidywana data uruchomienia kredytu – 30.06.2007r.


- okres kredytowania - 8 lat,


- przeznaczenie – sfinansowanie budowy 2 budynków mieszkalnych Nr 3 i 4 na osiedlu mieszkaniowym „Nowe Tarpno”,


- kredyt będzie uruchamiany w trzech transzach (w zależności od potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy),


- spłata kapitału – raty miesięczne,


- karencja w spłacie rat kapitałowych 12 miesięcy,


- spłata odsetek miesięcznie,


- odsetki naliczane od wykorzystanej kwoty kredytu (stanowiące różnicę między kwotą pobraną z rachunku kredytowego a kwotą spłaconą),


- należne odsetki od zaciągniętego kredytu płacone będą z dołu ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca,


- koszt związany z zaciągnięciem kredytu oparty o stopę WIBOR – 3M na dzień 26.02.2007r. który wyniósł 4,20% (oprocentowanie zmienne oparte o stopę WIBOR 3 M + marża),


- zabezpieczenie kredytu: hipoteka zwykła oraz kaucyjna wraz z cesją praw polisy ubezpieczeniowej na nowo budowanym budynku komunalnym Nr 4 na O/M Nowe Tarpno w Grudziądzu; majątek MPGN Spółki z o.o. w Grudziądzu – kamienice handlowo – mieszkalne - Długa 5/7 - 287.948 zł wartość rynkowa nieruchomości na podst. Operatu szacunkowego styczeń 2007r, - Długa 14/Murowa 51 – 262.467 zł wartość rynkowa nieruchomości na podst. operatu szacunkowego styczeń 2007r., - Pańska 2/Reja 1 – 230.808 zł wartość rynkowa nieruchomości na podst. operatu szacunkowego styczeń 2007r.


- możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez prowizji (po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy bez naliczania jakichkolwiek dodatkowych opłat)


- prowizja będzie płatna w terminie uruchomienia kredytu.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.

(Oceny spełniania wymaganych warunków Zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie - spełnia, nie spełnia.)

Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: (0-56) 45 – 120 – 34.

  • autor informacji: Hanna Tarczyńska
    data wytworzenia: 2007.04.06
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-04-06 11:14
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-05-29 10:36

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41965
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-02-24 10:06
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1418709
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-05-07 14:19

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl