Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

666/07 - przetarg nieograniczony na:

Regulacja i modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Legionów 77 w Grudziądzu.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 31.08.2007r.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać (cena 10 zł) w siedzibie zamawiającego pok. Nr 4 w godz. od 8°° do 13°° do dnia 08.06.2007r.

Specyfikacja została umieszczona na stronie internetowej: www.mpgn.grudziadz.com.pl

Oferty należy składać do dnia 11.06.2007 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (wejście nr 1).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.06.2007 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w świetlicy.


Kryterium oceny ofert:
Cena (wartość) brutto - 100 %

Przedmiotem zamówienia jest: Regulacja i modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Legionów 77 w Grudziądzu.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają wymogi art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z późn. zm.
2. Wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat a w przypadku, gdy okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, roboty porównywalne z przedmiotem zamówienia – trzy zamówienia w zakresie robót instalacji centralnego ogrzewania (budynki mieszkalne, użyteczności publicznej) o wartości 20.000 zł brutto każda, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.
3. Posiadają uprawnienia do kierowania i nadzoru robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i należą do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
4. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

(Oceny spełniania wymaganych warunków Zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie - spełnia, nie spełnia.)

Kontakt telefoniczny po numerem telefonu: (0-56) 45 – 120 - 34.

  • autor informacji: Hanna Tarczyńska
    data wytworzenia: 2007.05.29
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-05-29 08:57
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-05-29 10:38

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41964
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-02-24 10:06
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1418707
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-05-07 14:19

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl