Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

1568/07 - przetarg nieograniczony na:

Sprawdzenie stanu technicznej sprawności instalacji gazowej w 471 budynkach o 7.503 lokalach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Zadanie I – sprawdzenie stanu technicznej sprawności instalacji gazowej w budynkach o 2870 lokalach administrowanych przez BOM - 1 zgodnie z załącznikiem do umowy;

Zadanie II – sprawdzenie stanu technicznej sprawności instalacji gazowej w budynkach o 1913 lokalach administrowanych przez BOM - 2 zgodnie z załącznikiem do umowy;

Zadanie III - sprawdzenie stanu technicznej sprawności instalacji gazowej w budynkach o 2720 lokalach administrowanych przez BOM - 3 zgodnie z załącznikiem do umowy.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 01.01.2008 15.12.2009

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - 3 zadania.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium:Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 4 w godz. od 8°° do 13°° do dnia 29.11.2007r.

Specyfikacja została umieszczona na stronie internetowej: www.mpgn.grudziadz.com.pl

Oferty należy składać do dnia 30.11.2007r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (wejście nr 1).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2007r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w świetlicy wejście nr 7.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %

Przedmiotem zamówienia jest sprawdzenie stanu technicznej sprawności instalacji gazowej w 471 budynkach o 7503

lokalach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, z należytą starannością, co najmniej jedno zamówienie w zakresie sprawdzenia stanu technicznej sprawności instalacji gazowej, potwierdzone, że prace te zostały wykonane należycie.

b) Wykonawca zatrudnia pracowników:

- osoba posiadająca uprawnienia budowlane wraz z wpisem do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa w specjalności instalacyjnej, kwalifikacyjne przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych

3. Potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

(Oceny spełniania wymaganych warunków Zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie - spełnia, nie spełnia.)

Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: (0-56) 45 – 120 – 34.

  • autor informacji: Hanna Tarczyńska
    data wytworzenia: 2007.11.12
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-11-12 14:05
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-11-12 14:47

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41962
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-02-24 10:06
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1418704
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-05-07 14:19

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl