Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

1561/07 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie prac remontowo – konserwacyjnych i usuwanie awarii w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynkach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Zadanie I – wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych i usuwanie awarii w zakresie instalacji wodno- kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w 209 budynkach administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców nr 1 w Grudziądzu;

Zadanie II - wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych i usuwanie awarii w zakresie instalacji wodno- kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w 218 budynkach administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców nr 2 w Grudziądzu;

Zadanie III -

wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych i usuwanie awarii w zakresie instalacji wodno- kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w 164 budynkach administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców nr 3 w Grudziądzu.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 01.01.2008 31.12. 2009

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - 3 zadania.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium:

Zadanie I - 5 000,00 zł (pięćtysięcyzłotych)

Zadanie II - 5 000,00 zł (pięćtysięcyzłotych)

Zadanie III - 5 000,00 zł (pięćtysięcyzłotych)

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać w siedzibie Zamawiającego ( cena 10 zł ) pok. Nr 4 w godz. od 8°° do 13°° do dnia 30.11.2007r.

Specyfikacja została umieszczona na stronie internetowej: www.mpgn.grudziadz.com.pl

Oferty należy składać do dnia 3.12.2007r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (wejście nr 1).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.12.2007r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w świetlicy wejście nr 7.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo – konserwacyjnych i usuwanie awarii w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnej i c. o. pomieszczeniach wspólnego użytkowania i w lokalach mieszkalnych administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) Wykonawca wykonał z należytą starannością 5 zamówień w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnej lub centralnego ogrzewania o łącznej wartości min. 150.000,00 zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;

b) Wykonawca zatrudnia pracowników:

- osoba posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych wraz z wpisem do Izby Inżynierów Budownictwa;

– 2 osoby na każde zadanie posiadające kwalifikacje w zawodzie monter lub spawacz;

c) Wykonawca dysponuje niezbędnym sprzętem:

- min. 1 samochód dostawczy na każde zadanie,

- min 2 zestawy spawalnicze na każde zadanie;

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

(Oceny spełniania wymaganych warunków Zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie - spełnia, nie spełnia.)

Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: (0-56) 45 – 120 – 34.

  • autor informacji: Hanna Tarczyńska
    data wytworzenia: 2007.11.12
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-11-12 14:09
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-11-13 15:56

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41957
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-02-24 10:06
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1418686
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-05-07 14:19

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl