Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

1570/07 - przetarg nieograniczony na:

Czyszczenie przewodów kominowych, sprawdzenie stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, wykonanie bieżących usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Zadanie I - czyszczenie przewodów kominowych w 166 budynkach administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 1 – wykaz budynków załącznik Nr 1;

Zadanie II - czyszczenie przewodów kominowych w 186 budynkach administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 2 – wykaz budynków załącznik Nr 2;


Zadanie III -
czyszczenie przewodów kominowych w 139 budynkach administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 3 – wykaz budynków załącznik Nr 3;
Zadanie IV - sprawdzenie stanu technicznej sprawności przewodów kominowych w budynkach o 3267 lokalach administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 1 - wykaz budynków z ilością lokali załącznik nr 4;


Zadanie V - sprawdzenie stanu technicznej sprawności przewodów kominowych w budynkach o 2045 lokalach administrowanych przez Biuro Obsługi

Mieszkańców Nr 2 - wykaz budynków z ilością lokali załącznik nr 5,


Zadanie VI - sprawdzenie stanu technicznej sprawności przewodów kominowych w budynkach o 2820 lokalach administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 3 - wykaz budynków z ilością lokali załącznik nr 6;


Zadanie VII -

wykonanie bieżących usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 1 - zlecanych sukcesywnie w miarę

potrzeb;


Zadanie VIII - wykonanie bieżących usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 2 - zlecanych sukcesywnie w miarę

potrzeb;


Zadanie IX - wykonanie bieżących usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 3 - zlecanych sukcesywnie w miarę potrzeb.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 01.01.2008 31.12. 2009

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - 9 zadań.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium:Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać w siedzibie Zamawiającego ( cena 10 zł ) pok. Nr 4 w godz. od 8°° do 13°° do dnia 3.12.2007r.

Specyfikacja została umieszczona na stronie internetowej: www.mpgn.grudziadz.com.pl

Oferty należy składać do dnia 4.12.2007r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (wejście nr 1).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.12.2007r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w świetlicy wejście nr 7.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %

Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie przewodów kominowych, sprawdzenie stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, wykonanie bieżących usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) Wykonawca zatrudnia osobę posiadająca uprawnienia mistrza kominiarskiego

b) Wykonawca wykonał z należytą starannością co najmniej 3 zamówienia w zakresie usług kominiarskich w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

(Oceny spełniania wymaganych warunków Zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie - spełnia, nie spełnia.)

Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: (0-56) 45 – 120 – 34

  • autor informacji: Hanna Tarczyńska
    data wytworzenia: 2007.11.12
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-11-12 14:07
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-11-13 15:53

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41954
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-02-24 10:06
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1418679
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-05-07 14:19

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl