Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

1569/07 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie prac remontowo – konserwacyjnych i usuwanie awarii w zakresie instalacji elektrycznej i odgromowej w 590 budynkach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Zadanie I – wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych i usuwanie awarii instalacji elektrycznej i odgromowej w 208 budynkach administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców nr 1 w Grudziądzu;

Zadanie II - wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych i usuwanie awarii instalacji elektrycznej i odgromowej w 218 budynkach administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców nr 2 w Grudziądzu;

Zadanie III - wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych i usuwanie awarii instalacji elektrycznej i odgromowej w 164 budynkach administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców nr 3 w Grudziądzu.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 1.01.2008 - 31.12.2008

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: 3 zadania

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium:

Zadanie I -  3.000,00 zł (trzy  tysiące  złotych)


Zadanie II – 2.500,00 zł (dwa tysiące  pięćset  złotych)


Zadanie III -  5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych)

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać w siedzibie Zamawiającego ( cena 10 zł ) pok. Nr 4 w godz. od 8°° do 13°° do dnia 5.12.2007r.

Specyfikacja została umieszczona na stronie internetowej: www.mpgn.grudziadz.com.pl

Oferty należy składać do dnia 6.12.2007r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (wejście nr 1).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.12.2007r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w świetlicy wejście nr 7.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo – konserwacyjnych i usuwanie awarii w zakresie instalacji elektrycznej i odgromowej w 590 budynkach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) Wykonawca wykonał z należytą starannością zamówienia w zakresie instalacji elektrycznej i odgromowej o łącznej wartości min. 100.000,00 zł brutto na każde zadanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

b) Wykonawca zatrudnia pracowników:
- osoby, które będą kierować i nadzorować robotami posiadają uprawnienia do kierowania i nadzoru w zakresie eksploatacji urządzeń instalacji elektrycznych, dysponują co najmniej 3 osobami na każde zadanie posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia.

c) Wykonawca dysponuje niezbędnym sprzętem:
Posiadają sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia:
- min. 1 samochód dostawczy na każde zadanie,
- rusztowanie lekkie do 7 m – 1 szt.
- spawarka przenośna min- 1 szt.
- drabiny do 5 m, 7 m, 9 m

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

(Oceny spełniania wymaganych warunków Zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie - spełnia, nie spełnia.)

Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: (0-56) 45 – 120 – 34

  • autor informacji: Hanna Tarczyńska
    data wytworzenia: 2007.11.14
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-11-14 14:48
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-11-14 15:13

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41952
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-02-24 10:06
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1418667
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-05-07 14:19

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl