Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

1577/07 - przetarg nieograniczony na:

Konserwacja instalacji domofonowej ( 3142 unifony) w budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 1.01.2008 - 31.12.2008

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać w siedzibie Zamawiającego ( cena 10 zł ) pok. Nr 4 w godz. od 8°° do 13°° do dnia 5.12.2007r.

Specyfikacja została umieszczona na stronie internetowej: www.mpgn.grudziadz.com.pl

Oferty należy składać do dnia 6.12.2007r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (wejście nr 1).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.12.2007r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w świetlicy wejście nr 7.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja instalacji domofonowej (3142 unifony) w budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) Wykonawca wykonał z należytą starannością co najmniej 2 zamówienia w zakresie konserwacji i remontów instalacji domofonowej w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

b) Wykonawca zatrudnia pracowników:

- osoba posiadająca uprawnienia budowlane wraz z wpisem do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa w specjalności instalacje elektryczne

- osoba posiadająca kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji elektrycznej na stanowisku eksploatacji.

(Oceny spełniania wymaganych warunków Zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie - spełnia, nie spełnia.)

Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: (0-56) 45 – 120 – 34

  • autor informacji: Hanna Tarczyńska
    data wytworzenia: 2007.11.14
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-11-14 14:45
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-11-14 14:58

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41950
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-02-24 10:06
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1418665
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-05-07 14:19

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl