Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

1670/07 - przetarg nieograniczony na:

 przetarg nieograniczony na :

Konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie posesji administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu w 2008 i 2009 roku

Wymagany termin realizacji zamówienia: 31.12.2009r.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: 3 zadania

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać w siedzibie zamawiającego ( cena 10 zł) pok. Nr 4 w godz. od 8ºº - 13ºº do dnia 02.01.2008r.

Specyfikacja została umieszczona na stronie internetowej: www.mpgn.grudziadz.com.pl

Oferty należy składać do dnia 03.01.2008r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (wejście nr 1)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.01.2008r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w świetlicy

Kryterium oceny ofert: zadanie I,II,III

Cena (wartość) brutto - 100 %

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie posesji administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu. Przedmiot zamówienia podzielono na 3 zadania:

zadanie I - raz w roku przycięcie krzewów z przekopaniem powierzchni pod nimi, przycięcie drzewek, dwukrotne w ciągu roku formowanie żywopłotów i jednokrotne przekopanie powierzchni pod nimi zgodnie z wykazem posesji stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy.

zadanie II - koszenie zgrabienie, wywóz trawy o pow. 139.584 m² z trawników znajdujących się przy posesjach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. zgodnie z wykazem posesji stanowiącym załącznik Nr 2 do umowy

zadanie III - podkrzesanie koron drzew rosnących przy posesjach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Wykonawca, jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) Wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia porównywalne z przedmiotem zamówienia potwierdzone dokumentami o należytym wykonaniu

b) posiadają sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia: dla zadaniu II – przy jednoczesnym pokosie trawy we wszystkich BOM – ach posiadają 3 kosiarki o regulowanym systemie koszenia, jeden samochód do wywozu trawy

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

(Oceny spełniania wymaganych warunków zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie - spełnia, nie spełnia)

Kontakt telefoniczny po numerem telefonu: (0-56) 45 – 120 – 34
Grudziądz, 03.12.2007 r.

  • autor informacji: Hanna Tarczyńska
    data wytworzenia: 2007.12.03
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2007-12-03 10:01
  • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
    ostatnia modyfikacja: 2007-12-04 09:37

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41941
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-02-24 10:06
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1418628
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-05-07 14:19

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl