Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Przetarg nieograniczony na:
Docieplenie ścian zewnętrznych oraz nadanie nowej kolorystyki budynku mieszkalnego przy ul. Legionów 25/27 w Grudziądzu.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.000 zł.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać (cena 20 zł) w siedzibie Zamawiającego pok. nr 4 w godz. od 8:00 do 13:00 do dnia 7.02.2007r.

Specyfikacja została umieszczona na stronie internetowej: www.mpgn.grudziadz.com.pl

Oferty należy składać do dnia 08.02.2007r. do godz. 10:00 w siedzibie MPGN przy ul. Mickiewicza 23 w sekretariacie (wejście nr 1).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2007r. o godz. 10:30 w siedzibie MPGN w świetlicy (wejście nr 7).

Kryterium oceny ofert:

Cena (wartość) brutto - 100 %

Przedmiotem zamówienia jest docieplenie ścian zewnętrznych oraz nadanie nowej kolorystyki budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Legionów 25/27 w Grudziądzu.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

2. Nie posiadają zaległości w opłacaniu podatków w Urzędzie Skarbowym oraz w opłacaniu opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne w ZUS lub KRUS

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy– w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie ocieplenia budynków o łącznej wartości 100.000 zł brutto.

4. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – osoba nadzorująca i kierująca robotami budowlanymi posiada uprawnienia budowlane wymagane Prawem Budowlanym i aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.

5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- posiada na rachunku bankowym środki finansowe w wys. 20% wartości oferowanej ceny lub możliwość kredytowania przez bank tek kwoty.

- Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000 zł.

(Oceny spełniania wymaganych warunków Zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie - spełnia, nie spełnia.)

Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: (0-56) 45 – 120 – 34.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-01-22 09:55
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-01-23 10:18

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41942
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-02-24 10:06
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1418629
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-05-07 14:19

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl