Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

49/07 - przetarg nieograniczony na:
Wymiana dźwigu osobowego 11 przystankowego w budynku mieszkalnym przy ul. B. Komorowskiego 3 w Grudziądzu.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych)

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 4 w godz. od 8:00 do 13:00 do dnia 14.02.2007r.

Specyfikacja została umieszczona na stronie internetowej: www.mpgn.grudziadz.com.pl

Oferty należy składać do dnia 15.02.2007r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (wejście nr 1).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2007r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w świetlicy.

Kryterium oceny ofert:

Cena (wartość) brutto - 100 %

Przedmiotem zamówienia jest wymiana dźwigu osobowego 11 przystankowego w budynku mieszkalnym przy ul. B. Komorowskiego 3 w Grudziądzu.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają wymogi art. 22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy– w tym okresie, trzy zamówienia związane z montażem dźwigów osobowych o łącznej wartości 150.000 zł brutto. potwierdzone referencjami od poprzednich zamawiających.

3. Posiadają stosowne kwalifikacje firmy i osób nadzorujących realizację zamówienia: aktualne uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do montażu dźwigów, aktualne uprawnienia budowlane z wpisem do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, aktualne uprawnienia budowlane z wpisem do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie sieci, urządzeń i instalacji energetycznych ( kwalifikacje dozorowe)

4. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

(Oceny spełniania wymaganych warunków Zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie - spełnia, nie spełnia.)

Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: (0-56) 45 – 120 – 34.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-01-22 09:55
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-02-09 14:58

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41931
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-02-24 10:06
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1418601
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-05-07 14:19

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl