Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

123/07 - przetarg nieograniczony na:

Ochrona fizyczna Pasażu Handlowego przy Al. 23 Stycznia 40, ochrona
obiektów ( monitorowanie) pomieszczeń biurowych przy ul. Mickiewicza 23, ul. Chełmińska 40, ul. Murowa33, ul. Legionów 79 w Grudziądzu.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 01.04.2007 r. 31.03. 2009r.

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych - 2 zadania

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać (cena 10 zł) w siedzibie Zamawiającego pok. nr 4 w godz. od 8:00 do 13:00 do dnia 22.02.2007r.

Specyfikacja została umieszczona na stronie internetowej: www.mpgn.grudziadz.com.pl

Oferty należy składać do dnia 23.02.2007r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego

w sekretariacie (wejście nr 1).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2007r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w świetlicy

( wejście nr 7).


Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochroniarskich na obiektach: Pasaż Handlowy przy Al. 23 Stycznia 40, pomieszczenia biurowe MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert.


W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają wymogi art. 22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

3. Posiadają koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia.

4. Wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, trzy zamówienia o złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia ( w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, monitorowania) potwierdzone referencjami od poprzednich zamawiających.

5. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – pracownicy bezpośrednio wykonujący zamówienie posiadają niezbędne kwalifikacje do świadczenia usług ochrony – licencja I lub II stopnia.

6. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

(Oceny spełniania wymaganych warunków Zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie - spełnia, nie spełnia.)

Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: (0-56) 45 – 120 – 34.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-02-07 15:01
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-02-07 15:16

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 33936
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-02-24 10:06
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 961466
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-09 15:15

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl