Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

110/08 - przetarg nieograniczony na:

   Wykonanie prac remontowo – konserwacyjnych i usuwanie awarii w zakresie  instalacji gazowej w 531 budynkach administrowanych przez  MPGN Sp. z o.o.  w Grudziądzu w okresie od 01.04.2008r  do  31.03.2010r

 

Wymagany termin realizacji zamówienia:    od  01.04.2008r   do  31.03.2010r

Zamawiający  dopuszcza możliwość  składania ofert częściowych:  3 zadania

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający  wymaga wniesienie wadium:

Zadanie I –    4.000,00 zł

Zadanie II –   1.500,00 zł

Zadanie III –  1.500,00 zł

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać  w siedzibie zamawiającego ( cena 10 zł)  pok. Nr 4 w godz. od 8ºº - 13ºº do dnia 28.02.2008r.

Specyfikacja została umieszczona na stronie internetowej: www.mpgn.grudziadz.com.pl

 

Oferty należy składać do dnia 29.02.2008r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (wejście nr 1)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.02.2008r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w świetlicy

 

Kryterium oceny ofert:  zadanie I, II, III

Cena (wartość) brutto  - 100 %

 

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie prac remontowo – konserwacyjnych i usuwanie awarii w zakresie instalacji gazowej  w pomieszczeniach wspólnego użytkowania i w lokalach mieszkalnych  administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki  Nieruchomościami  Sp. z o.o. w Grudziądzu.

 

Przedmiot zamówienia podzielono na trzy zadania:

Zadanie I – wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych i usuwanie awarii w zakresie instalacji gazowej  w 176 budynkach administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 1 w Grudziądzu

 

Zadanie II - wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych i usuwanie awarii w zakresie instalacji gazowej  w 218 budynkach administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 2 w Grudziądzu

 

Zadanie III - wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych i usuwanie awarii w zakresie  instalacji gazowej w 137 budynkach administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców  Nr 3 w Grudziądzu

 

Wykonawca, jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert.

 

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

 

1) Posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) Wykonawca wykonał z należytą starannością  w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy – w tym okresie zamówienia   w zakresie  instalacji gazowej  o łącznej wartości  min. 150.000,00 zł brutto 

b) Wykonawca zatrudnia pracowników:

-  osoba kierująca i nadzorująca robotami  posiada odpowiednie uprawnienia do kierowania i nadzoru w zakresie eksploatacji i urządzeń instalacji gazowej  wraz  z wpisem  do Izby Inżynierów Budownictwa

 – 2 osoby na każde zadanie posiadające kwalifikacje w zawodzie monter lub spawacz

c) Wykonawca dysponuje niezbędnym sprzętem:

- min. 1 samochód dostawczy na każde zadanie,

- min 2 zestawy spawalnicze na każde zadanie 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 (Oceny spełniania wymaganych warunków zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie - spełnia, nie spełnia)

 

Kontakt telefoniczny po numerem telefonu: (0-56)  45 – 120 – 34

 

  • autor informacji: Hanna Tarczyńska
    data wytworzenia: 2008.02.07
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2008-02-07 14:50

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13643
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-01-29 09:06
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 966351
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-13 10:19

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl