Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

420/08 - przetarg nieograniczony na:

Utrzymanie czystości posesji i przyległych chodników administrowanych przez MPGN, sprzątanie pomieszczeń biurowych MPGN , utrzymanie czystości  Pasażu Handlowego przy Al. 23 Stycznia 40 w Grudziądzu

Wymagany termin realizacji zamówienia:01.07.2008 – 30.06.2011r. 

Zamawiający   dopuszcza możliwość  składania ofert częściowych – 3 zadania

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający  wymaga wniesienie wadium w wysokości:

Zadanie I   w wysokości  20.000, 00 zł  

Zadanie II – w wysokości  2.000,00 zł

Zadanie III  – w wysokości 1.000,00 zł   

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać za odpłatnością w wys. 20,00 zł   w

siedzibie zamawiającego   pok. Nr 4  w godz. od 8ºº - 13ºº do dnia 30.05.2008r.

Specyfikacja została umieszczona na stronie internetowej: www.mpgn.grudziadz.com.pl

Oferty należy składać do dnia 02.06.2008r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (wejście nr 1)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.06.2008r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w świetlicy

Kryterium oceny ofert:   Cena (wartość) brutto  - 100 %

Wspólny słownik zamówień (CPV) :  74.70.00.00,   74.73.10.00,  74.75.00.00

Przedmiot zamówienia podzielono na 3 zadania:

Zadanie I

 Sprzątanie posesji i przyległych chodników o pow. 373.318 m²  objętych w :

Sektor   I –  o pow. 173. 454 m² ( Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 1 przy ul. Chełmińskiej 40)  w tym:

- pow. zew. ( trawniki)   -  74. 757m²

-pow. wew.( partery kl. schodowych, ganki piwniczne, strychy,  suszarnie,  pralnie )     -  29.593 m²

- pow. chod. i podwórz. -  69.104 m²

 

            Sektor II – o pow. 73.344 m² ( Biuro Obsługi Mieszkańców nr 2 przy ul. Murowej 33) w tym:

                  - pow. zew.(trawniki)     -  10.867 m2

                        - pow. wew.                   -  20.166 m²

                  - pow. chod. i podwórz. -  42.311 m²

Sektor III – o  pow. 126.520m² ( Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 3 przy    ul. Legionów79/80) w tym:

          - pow. zew. (trawniki)     -  45.774 m²

          - pow. wew.                     -  21.790 m²

          - pow. chod. i podwórz.   – 58.956 m²

Utrzymanie porządku i czystości w budynkach administrowanych przez Zamawiającego

objętych w sektorach I, II, III  wymienionych w załączniku nr 1 do umowy polega na:

a)       codzienne ( od poniedziałku do piątku)  sprzątanie niezabudowanych części nieruchomości ( chodniki, zieleńce,  pozostałe tereny)

b) utrzymanie czystości w częściach obiektów budowlanych przeznaczonych do wspólnego użytkowania (piwnice, strychy, podesty i wnęki parterów klatek schodowych,

   

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu I określa załącznik nr 1 do umowy stanowiący jej integralną cześć.

2. Sprzątanie pomieszczeń biurowych o pow. 932,65 m² w Biurach Obsługi Mieszkańców Nr 1, Nr2,  Nr3  i w MPGN przy ul. Mickiewicza 23  oraz  1114 m² pow.  zewnętrznych ( kostka betonowa ) przy  ul. Mickiewicza 23.

Podział powierzchni do sprzątania w BOM - ach;

         BOM -  1 ul. Chełmińska 40    -  134,59 m²

         BOM -  2 ul. Murowa 33           -    77,20 m²

         BOM -  3 ul. Legionów 79/81   -    74,36 m²

Pomieszczenia biurowe ul. Mickiewicza 23   -   646,50 m²

Powierzchnia zewnętrzna ul. Mickiewicza 23      -  1114 m²

W ramach utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych należy:

- zamiatanie podłóg,

- mycie podłóg, parapetów,  biurek

- mycie okien  i zasłon

- usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów

- opróżnianie pojemników na śmieci

- dezynfekcja urządzeń sanitarnych

W okresie zimowym w przypadku opadów śniegu , należy utrzymać drożność  dojść powierzchni zewnętrznych w godzinach urzędowania tj. od 7³° do 15³°, a w każdy   wtorek od godz. 8°° do 16°°.

Wykonujący usługę ( 5 dni w tygodniu)  zaopatrują się we własnym zakresie w narzędzia, materiały, środki do utrzymania czystości pomieszczeń  (proszki, płyny,  kostki do w. c, papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydła w płynie, odświeżacze powietrza)      

Ilość zatrudnionych pracowników w MPGN Sp. z o.o.  -   64 osoby

Wyposażenie w urządzenia sanitarne:

ul. Mickiewicza 23 - 6  muszli klozetowych,  7 umywalek,   2 zlewozmywaki

BOM -1 ul. Chełmińska 40 -  2  muszle klozetowe,     2 umywalki,    1 zlewozmywak

BOM-2  ul. Murowa 33      -  1  muszla klozetowa,      3 umywalki

BOM-3  ul. Legionów 79/81- 1 muszla klozetowa,      1 umywalka    1 zlewozmywak

1.3. Utrzymanie czystości na terenie Pasażu Handlowego przy Al. 23 Stycznia 40  

Godziny otwarcia Pasażu handlowego : od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 – 18:00, a w sobotę i niedzielę  od godz. 8: 00 do 14:00

     - powierzchnia ciągów komunikacji i placów z kostki betonowej wibroprasowanej  na terenie Pasażu   -  1630m²

     -powierzchnia dojazdu z kostki betonowej na odcinku od Al. 23 Stycznia do głównej bramy wjazdowej w ogrodzeniu frontowym  -  45m²

     - powierzchnia terenu przed ogrodzeniem  - trawnik -  158m²

- powierzchnia użytkowa pomieszczeń sanitarnych w bud. sanitariatów – 41m²

- powierzchnia użytkowa osłony śmietnikowej -  13m²

- powierzchnia użytkowa  biura  -  11m²

- powierzchnia trawnika przy biurze    -  34m²

Codzienne ( 7 dni w tygodniu) sprzątanie terenu posesji,  pawilonu sanitarnego ( 10 muszli klozetowych, 7 umywalek, 3 pisuary), 5 dni w tygodniu sprzątanie pomieszczenia biurowego.

 

Szczegółowy zakres utrzymania czystości na terenie Pasażu Handlowego określa załącznik  nr 2 do umowy stanowiący jej integralną cześć.

Wykonawca, jest związany ofertą przez okres 60 dni od dnia terminu składania ofert.

O udzielenie zamówienia mogą  ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 i  nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 oraz złożą dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 Prawa zamówień publicznych,.

W szczególności  Zamawiający  wymaga, aby  Wykonawcy wykazali, że:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują  potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a zwłaszcza aby wykazali się, że:

a) posiadają doświadczenie w wykonaniu co najmniej 3 usług podobnych swoim przedmiotem i zakresem w okresie ostatnich trzech lat (rok 2005- 2007) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dla zadania:

- zadanie  I – w zakresie sprzątania budynków i przyległych terenów zewnętrznych potwierdzonych dokumentami o należytym wykonaniu

- zadanie II i III – w zakresie  sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych potwierdzonych dokumentami o należytym wykonaniu

 b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dla zadania:

- zadanie I – co najmniej 32 osoby

- zadanie II – co najmniej 4 osoby

- zadanie III – co najmniej 2 osoby

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a zwłaszcza:

a)  osiągnęli dodatni wynik finansowy w każdym badanym roku w okresie nie dłuższym niż ostatnie 3 lata obrotowe a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres 

b) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności.  

 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie  zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

(Oceny spełniania wymaganych warunków zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie - spełnia, nie spełnia)

Kontakt telefoniczny po numerem telefonu: (0-56)  45 – 120 – 34

Grudziądz,  22.04.2008 r.

  • autor informacji: Hanna Tarczyńska
    data wytworzenia: 22.04.2008
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2008-04-22 13:02
  • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
    ostatnia modyfikacja: 2008-04-22 13:39

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13609
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-01-29 09:06
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 963225
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-12 14:52

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl