Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

574/08 - przetarg nieograniczony na:

Remont elewacji budynku  przy ul. Starorynkowej 12/14  w Grudziądzu                                

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: 18.08.2008 r.

Zamawiający  nie dopuszcza możliwość  składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej 

Zamawiający   wymaga wniesienia wadium wysokości  5.000,00 zł. 

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać  w siedzibie zamawiającego   pok. Nr 4 w godz. od 8ºº - 13ºº do dnia 09.06.2008r.

Specyfikacja została umieszczona na stronie internetowej: www.mpgn.grudziadz.com.pl

 

Oferty należy składać do dnia 10.06.2008r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (wejście nr 1)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2008r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w świetlicy

 

Kryterium oceny ofert:   Cena (wartość) brutto  - 100 %

 

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie roboty budowlanej pn. Remont elewacji budynku przy

ul. Starorynkowej 12/14  w Grudziądzu.   

Wykonawca, jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert.

 

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) osoba nadzorująca  i kierująca robotami budowlanymi  posiada aktualne uprawnienia wymagane Prawem Budowlanym.  

b) wykonali  w okresie ostatnich pięciu lat (2003 -2007) a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej  trzy  zamówienia w zakresie remontu elewacji  budynków potwierdzone dokumentami o należytym wykonaniu.

c) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

 

 

(Oceny spełniania wymaganych warunków zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie - spełnia, nie spełnia)

 

Kontakt telefoniczny po numerem telefonu: (0-56)  45 – 120 – 34

Grudziądz,  19.05.2008 r.

opr.

Hanna Tarczyńska

  • autor informacji: Hanna Tarczyńska
    data wytworzenia: 19.05.2008
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2008-05-19 15:29
  • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
    ostatnia modyfikacja: 2008-05-19 15:55

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13569
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-01-29 09:06
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 959225
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-06 12:40

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl