Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

573/08 - przetarg nieograniczony na:

Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z robotami towarzyszącymi  przy ul. Chełmińskiej nr 168/170  i nr 172/174  w Grudziądzu                                

 

Wymagany termin realizacji zamówienia:     do 15.12.2008r.  z tym , że

- prace związane z remontem pomieszczeń gospodarczych z przystosowaniem na pomieszczenia

   węzła c. o. – do 31.07.2008r.

- wykonanie wewnętrznej instalacji c. o. i c. w. u.  w budynku przy ul. Chełmińskiej 168/170 i 172/174

  do 15.09. 2008r.  

 

Zamawiający  nie dopuszcza możliwość  składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej 

Zamawiający   wymaga wniesienia wadium wysokości:

Zadanie I  -  10.000,00 zł

Zadanie II -  10.000,00 zł 

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można  pobrać  ( cena 20,00 zł ) w siedzibie zamawiającego   pok. Nr 4 w godz. od 8ºº - 13ºº do dnia 17.06.2008r.

Specyfikacja została umieszczona na stronie internetowej: www.mpgn.grudziadz.com.pl

 

Oferty należy składać do dnia 18.06.2008r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (wejście nr 1)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2008r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w świetlicy

 

Kryterium oceny ofert:   Cena (wartość) brutto  - 100 %

 

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie roboty budowlanej pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych  przy ul. Chełmińskiej nr 168/170 i nr 172/174   w Grudziądzu.  

Wykonawca, jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert.

 

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) osoba nadzorująca  i kierująca robotami budowlanymi i robotami w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji  elektrycznej i posiada aktualne uprawnienia wymagane Prawem Budowlanym.  

b) wykonali  w okresie ostatnich pięciu lat (2003 -2007) a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej  trzy  zamówienia w zakresie docieplenia budynków potwierdzone dokumentami o należytym wykonaniu.

c) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

 

 

(Oceny spełniania wymaganych warunków zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie - spełnia, nie spełnia)

 

 

Kontakt telefoniczny po numerem telefonu: (0-56)  45 – 120 – 34

 

Grudziądz,  21.05.2008 r.

opr.

Hanna Tarczyńska

  • autor informacji: Hanna Tarczyńska
    data wytworzenia: 21.05.2008
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2008-05-21 10:38

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13570
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-01-29 09:06
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 959240
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-06 12:40

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl