Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

1257/08 - przetarg nieograniczony na:

 

Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego dla 3 budynków mieszkalnych 20 –rodzinnych ( nr 12, 13, 14 ) z garażami w podpiwniczeniu wraz z przynależną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi oraz placem parkingowym na samochody osobowe ( 32 miejsca postojowe) przy ul. Stachury na terenie o/m „Nowe Tarpno” w Grudziądzu”.  
                                 
 
Wymagany termin realizacji zamówienia:     
I etap – Koncepcja - 14 dni od dnia podpisania umowy
II etap – Projekty budowlano - wykonawcze do   30.12.2008r.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość  składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej 
Zamawiający   wymaga wniesienia wadium wysokości:   4.000,00 zł. 
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można  pobrać w siedzibie zamawiającego   pok. Nr 4 w godz. od 8ºº - 13ºº do dnia 19.09.2008r.
Specyfikacja została umieszczona na stronie internetowej: www.mpgn.grudziadz.com.pl
 
Oferty należy składać do dnia 22.09.2008r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (wejście nr 1)
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2008r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w świetlicy
 
Kryterium oceny ofert:   Cena (wartość) brutto - 100 %
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi  pn. Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego dla 3 budynków mieszkalnych 20 –rodzinnych ( nr 12, 13, 14 ) z garażami w podpiwniczeniu wraz z przynależną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi oraz placem parkingowym na samochody osobowe ( 32 miejsca postojowe) przy ul. Stachury na terenie o/m „Nowe Tarpno” w Grudziądzu”.  
Wykonawca, jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert.
 
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych i zgodnie z uregulowaniami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Zamawiający żąda załączenia do oferty:
1. Dla potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych,
 
a) Aktualny odpisu z właściwego rejestru, lub aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.
 
b) Oświadczenie, zgodne z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu -   załącznik nr 1 do oferty
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.
 
2) Potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę
niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
 
a) wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia posiadających uprawnienia do projektowania w zakresie branż objętych przedmiotem zamówienia i będących członkami właściwych Izb Samorządu Zawodowego, potwierdzony dokumentami stwierdzającymi posiadane uprawnienia sporządzony wg wzoru - załącznik nr 2 do oferty
 
 
 
b) wykaz wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o zamówienie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch podobnych zamówień w zakresie wykonania dokumentacji projektowych wielobranżowych dla budynków mieszkalnych, potwierdzony dokumentami (np. referencje) o należytym wykonaniu sporządzony wg wzoru - załącznik nr 3 do oferty
 
 
(Oceny spełniania wymaganych warunków zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie - spełnia, nie spełnia)
 
 
Kontakt telefoniczny po numerem telefonu: (0-56) 45 – 120 – 34
 
 
Grudziądz,  08.09.2008 r.
 
 
 
opr.
Hanna Tarczyńska
  • autor informacji: Hanna Tarczyńska
    data wytworzenia: 08.09.2008
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2008-09-08 14:05
  • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
    ostatnia modyfikacja: 2008-09-08 14:12

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13650
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-01-29 09:06
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 967171
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-13 10:19

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl