Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

1554/08 - przetarg nieograniczony na:

 

Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Spółki z o.o. z siedzibą w Grudziądzu                          
 
Wymagany termin realizacji zamówienia: 01.01.2009r do 31.12.2011r.    
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwość  składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej 
Zamawiający   wymaga wniesienia wadium wysokości 10 000,00 zł. 
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie zamawiającego   pok. Nr 4 w godz. od 8ºº - 13ºº do dnia 14.11.2008r.
Specyfikacja została umieszczona na stronie internetowej: www.mpgn.grudziadz.com.pl
 
Oferty należy składać do dnia 17.11.2008r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie  (wejście nr 1)
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2008r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w świetlicy
(wejście nr 7)
Kryterium oceny ofert:   Cena       - 100 %
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  usługi polegającej na objęciu ochrona ubezpieczeniową mienia i  odpowiedzialności cywilnej MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu w latach 2009 - 2011.
Wspólny Słownik Zamówień ( CPV):
66516000-0   Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66513200-1   Usługi ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
66515000-3    Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
 
Wykonawca, jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert.
 
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
 
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust. 1 UPZP,
          2) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
(Zezwolenie (decyzja) na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, wymagane zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) z późniejszymi zmianami.);
3)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
(Wykonawca wykaże się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
- nie mniej niż jednego zamówienia na usługę odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (w zakresie, min.: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej oraz ubezpieczenie mienia podmiotów/jednostek zajmujących się gospodarką zasobami mieszkaniowymi),
4)             znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
(Zakład ubezpieczeń musi posiadać na pokrycie marginesu wypłacalności przynajmniej 100% środków własnych, zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 roku z późniejszymi zmianami.);
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 UPZP.
 
(Oceny spełniania wymaganych warunków zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie - spełnia, nie spełnia)
 
Kontakt telefoniczny po numerem telefonu:  (0 - 56) 45 – 120 – 34
 
Grudziądz, 23.10.2008 r.
  • autor informacji: Hanna Tarczyńska
    data wytworzenia: 23.10.2008
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2008-10-23 15:58
  • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
    ostatnia modyfikacja: 2008-10-23 15:59

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13574
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-01-29 09:06
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 959362
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-06 12:40

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl