Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

1649/08 - przetarg nieograniczony na:

 

Konserwacja instalacji domofonowej (3492) w budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu w okresie od 01.01.2009r do 31.12.2010r                               
 
Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2009r do 31.12.2010r
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwość  składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu  aukcji elektronicznej. 
Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt6 i 7 lub art.134 ust.6 pkt3 i 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Zamawiający   wymaga wniesienia wadium wysokości 3.000,00 zł. 
Wadium może być wniesione w:
a)      pieniądzu,
b)      poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c)      gwarancjach bankowych,
d)      gwarancjach ubezpieczeniowych,
e)      poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz.275).
Formy wniesienia wadium  powinny być ważne przez okres związania ofertą.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można  pobrać w siedzibie zamawiającego   pok. Nr 4 w godz. od 8ºº - 13ºº do dnia 17.11.2008r.
Specyfikacja została umieszczona na stronie internetowej: www.mpgn.grudziadz.com.pl
 
Oferty należy składać do dnia 19.11.2008r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (wejście nr 1)
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.11.2008r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w świetlicy
( wejście nr 7 )
 
Kryterium oceny ofert:   Cena (wartość) brutto - 100 %
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na konserwacji instalacji domofonowej (3492) w budynkach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu
Zakres zamówienia:
Konserwacja, remonty i usuwanie doraźnych awarii instalacji domofonowej w budynkach wyszczególnionych w załączniku do umowy.
    BOM - 1 - 1204 unifonów
 
    BOM - 2 -    491unifonów
 
    BOM - 3 - 1797 unifonów
 
Wykonawca przeprowadzać będzie czynności konserwacyjne polegające na utrzymaniu w stanie technicznym i sprawności wszystkich elementów instalacji domofonowej.
Wykonawca dokonywał będzie okresowych remontów części składowych instalacji domofonowej w terminach półrocznych/ wiosna – jesień.
 
W przypadku realizacji w poszczególnych budynkach prac remontowych lub inwestycyjnych
związanych z koniecznością przebudowy lub modernizacji instalacji domofonowej, Zamawiający zleci, a Wykonawca wykona niezbędne prace na podstawie odrębnego zlecenia i uzgodnionego wcześniej zakresu prac.  
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami BHP i sztuką budowlaną. 
 
Wykonawca, jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert.
 
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
 
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
a) osoba/y wykonujące zamówienie posiadają;
- uprawnienia budowlane wraz z wpisem do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa w specjalności sieci i instalacje elektryczne
- kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń , sieci i instalacji elektrycznej na stanowisku eksploatacji
b) Wykonawca wykaże się, że   wykonał   w okresie ostatnich 3 lat (2005 -2007) a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia ( w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych   instalacji  domofonowej ) potwierdzone dokumentami o należytym wykonaniu.
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 Ustawy
 
Celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. VI
Specyfikacji, Wykonawca składa przez dołączenie do oferty następujących oświadczeń i
dokumentów w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę :
1. Dla potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych,
a) Oświadczenie, zgodne z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu -   załącznik nr 1 do oferty
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.
b) Aktualny odpisu z właściwego rejestru, lub aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.
2) Potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę
niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz i informacjami na temat ich kwalifikacji i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia – załącznik nr 2 do oferty
 - wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3  lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień na usługę odpowiadającą swoim rodzajem ( w zakresie konserwacji instalacji domofonowej )   potwierdzony dokumentami o należytym wykonaniu – załącznik nr 3 do oferty
3. Potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i   finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
- polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
  
(Oceny spełniania wymaganych warunków zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie – spełnia / nie spełnia)
 
 
Kontakt telefoniczny po numerem telefonu: (0-56) 45 – 120 – 34
  • autor informacji: Hanna Tarczyńska
    data wytworzenia: 03.11.2008
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2008-11-03 15:24

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13608
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-01-29 09:06
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 963204
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-12 14:52

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl