Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

1653/08 : przetarg nieograniczony na:

 

      Wykonanie prac konserwacyjnych i usuwanie awarii w zakresie instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach administrowanych  przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu  w okresie od 01.01.2009r do 31.12.2010r                               
 
Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2009r do 31.12.2010r
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwość  składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej. 
Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt6 i 7 lub art.134 ust.6 pkt3 i 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Zamawiający   wymaga wniesienia wadium wysokości 6 000,00 zł. 
Wadium może być wniesione w:
a)      pieniądzu,
b)      poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c)      gwarancjach bankowych,
d)      gwarancjach ubezpieczeniowych,
e)      poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz.275).
Formy wniesienia wadium  powinny być ważne przez okres związania ofertą.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można  pobrać w siedzibie zamawiającego   pok. Nr 4 w godz. od 8ºº - 13ºº do dnia 21.11.2008r.
Specyfikacja została umieszczona na stronie internetowej: www.mpgn.grudziadz.com.pl
 
Oferty należy składać do dnia 24.11.2008r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (wejście nr 1)
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2008r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w świetlicy
( wejście nr 7 )
 
Kryterium oceny ofert:   Cena    - 100 %
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na  wykonaniu  prac konserwacyjnych i usuwanie awarii w zakresie prac instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu w okresie od 01.01.2009r do 31.12.2010r
Zakres zamówienia;
Wykonywanie prac konserwacyjnych i usuwanie awarii w zakresie instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach:
BOM -1 213 budynków
BOM-2 217 budynków
BOM-3 158 budynków
Szczegółowy zakres konserwacji określa załącznik nr 1 do umowy.
Prace konserwacyjne i awarie zlecane będą sukcesywnie w miarę potrzeb.  
Zlecenie określać będzie zakres rzeczowy prac . wartość i termin wykonania.
Z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia, zaleca się by Wykonawca posiadał stałą bazę techniczno – magazynową na terenie miasta Grudziądza lub w odległości do 15 km od miasta Grudziądza oraz posiadał telefon stacjonarny i komórkowy awaryjny czynny do godz. 22:00 umożliwiający zgłaszanie awarii.
 
Wykonawca, jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert.
 
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
a) osoby wykonujące zamówienie posiadają:
- osoba nadzorująca i kierująca pracami - uprawnienia budowlane w zakresie sieci i instalacji elektrycznej wraz z wpisem do Izby Inżynierów Budownictwa oraz kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru.
- osoby bezpośrednio wykonujące zamówienie ( 2 osoby na każdy BOM ) posiadają kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji 
b) Wykonawca wykaże się, że   wykonał   w okresie ostatnich 3 lat (2005 -2007) a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia ( w zakresie prac konserwacyjnych i remontowych instalacji elektrycznej ) potwierdzone dokumentami o należytym wykonaniu.
c) Wykonawca dysponuje niezbędnym sprzętem potrzebnym do realizacji zamówienia
    - min 1 samochód dostawczy
    - rusztowanie lekkie do wys. 7m
    - min 1 spawarka przenośna
    - drabiny do 5m,7m,9m
3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 Ustawy
 
Celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa przez dołączenie do oferty następujących oświadczeń i dokumentów w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę :
1. Dla potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych,
a) Oświadczenie, zgodne z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu -   załącznik nr 1 do oferty
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.
b) Aktualny odpisu z właściwego rejestru, lub aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.
c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.
 
2) Potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę
niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz i informacjami na temat ich kwalifikacji i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia – załącznik nr 2 do oferty
 - wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia ( w zakresie prac konserwacyjnych i remontowych instalacji elektrycznej)   potwierdzony dokumentami o należytym wykonaniu – załącznik nr 3 do oferty
- wykaz posiadanego sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia – załącznik nr 4 do oferty
3. Potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i   finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
- polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
 
(Oceny spełniania wymaganych warunków zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie – spełnia / nie spełnia)
 
 
Kontakt telefoniczny po numerem telefonu: (0-56) 45 – 120 – 34
 
 
  • autor informacji: Hanna Tarczyńska
    data wytworzenia: 03.11.2008
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2008-11-03 16:06
  • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
    ostatnia modyfikacja: 2008-11-03 16:07

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13555
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-01-29 09:06
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 958171
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-06 12:40

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl