Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

1717/08 - przetarg nieograniczony na:

 

Wzmocnienie stropu na piwnicą w budynku mieszkalnym przy ul.                       Marcinkowskiego 7a w Grudziądzu                                      
 
Wymagany termin realizacji zamówienia:  10. 03.2009 r
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwość  składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej. 
Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt6 i 7 lub art.134 ust.6 pkt3 i 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Zamawiający   nie wymaga  wniesienia wadium.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie zamawiającego   pok. Nr 4 w godz. od 8ºº - 13ºº do dnia  04.12.2008r.
Specyfikacja została umieszczona na stronie internetowej: www.mpgn.grudziadz.com.pl
 
Oferty należy składać do dnia 05.12.2008r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (wejście nr 1)
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2008r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w świetlicy
( wejście nr 7 )
 
Kryterium oceny ofert:   Cena (wartość) brutto - 100 %
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na wzmocnieniu stropu nad piwnicą w budynku mieszkalnym przy ul. Marcinkowskiego 7a w Grudziądzu.
Przedmiot główny: 45 40 00 00-1
45 41 00 00-4 tynki
45 43 00 00-0 posadzki
2. Zakres rzeczowy
-    Skucie tynku z powierzchni ściany,
-    Skucie posadzki z cegły,
-    Wykop wewnątrz budynku,
-    Wykonanie posadzki betonowej,
-    Wzmocnienie stropu.
 
Wykonawca, jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert.
 
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
a) osoby zdolne do wykonania zamówienia:
- osoba nadzorująca i kierująca pracami posiada uprawnienia ogólnobudowlane wraz z wpisem do Izby Inżynierów Budownictwa.
b) Wykonawca wykaże się, że   wykonał   w okresie ostatnich 5 lat (2003 -2007) a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej trzy zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia
 ( w zakresie prac remontowych ogólnobudowlanych) o łącznej wartości brutto 200 000,00 zł potwierdzone dokumentami o należytym wykonaniu.
3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 Ustawy
 
Celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. VI
Specyfikacji, Wykonawca składa przez dołączenie do oferty następujących oświadczeń i
dokumentów w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę :
1. Dla potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych,
a) Oświadczenie, zgodne z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu -   załącznik nr 1 do oferty
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.
b) Aktualny odpisu z właściwego rejestru, lub aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.
c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.
2) Potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę
niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia – załącznik nr 2 do oferty
 - wykaz wykonanych robót budowlanych   w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia ( w zakresie prac remontowych ogólnobudowlanych ) potwierdzony dokumentami o należytym wykonaniu – załącznik nr 3 do oferty
3. Potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i   finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
- polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
 
(Oceny spełniania wymaganych warunków zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów na  zasadzie – spełnia / nie spełnia)
 
Kontakt telefoniczny po numerem telefonu: (0-56) 45 – 120 – 34
 
Grudziądz, 13.11.2008 r.
 
                                                                                  
  • autor informacji: Hanna Tarczyńska
    data wytworzenia: 13.11.2008
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2008-11-13 14:18

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13594
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-01-29 09:06
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 960995
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-09 15:15

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl